Herzien per 01/02/2021.

1. SUBJECT

Dit handvest is opgesteld door MC | FACT, gevestigd te Avenue de l'Aiglon 32, 1420 Eigenbrakel, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer: BE 0655.689.811 (hierna genoemd "de verantwoordelijke voor de verwerking ").

Het doel van dit handvest is de bezoekers van de website die gehost wordt op www.mc-fact.eu (hierna de "website " genoemd) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Dit Handvest kadert in de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om transparant te handelen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" genoemd).

De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verbindt zich er derhalve toe redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of onrechtmatig gebruik.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hierna beschreven praktijken, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de behandeling op het postadres of het e-mailadres vermeld in het punt "contactgegevens" van dit handvest.

2. TOESTEMMING

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van de hieronder beschreven informatie, dat hij/zij dit Handvest aanvaardt en dat hij/zij er uitdrukkelijk mee instemt dat de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met de in dit Handvest beschreven methoden en principes, zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij via de website en/of ter gelegenheid van de op de website aangeboden diensten meedeelt, mag verzamelen en verwerken voor de hieronder aangegeven doeleinden.

De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van de volgende persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de hierna beschreven methoden en beginselen:

 • Het domein (automatisch gedetecteerd door de server van de controller), inclusief het dynamische IP-adres.
 • Het e-mailadres van de gebruiker, indien de gebruiker dit eerder heeft bekendgemaakt, bijvoorbeeld door berichten of vragen naar de website te sturen, door per e-mail met de verantwoordelijke voor de verwerking te communiceren, door deel te nemen aan discussieforums, door zich met identificatie toegang te verschaffen tot het afgeschermde deel van de website, enz.
 • Alle informatie over de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd.
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang tot het afgeschermde deel van de website via identificatie.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgebonden gegevens omdat zij geen directe of indirecte identificatie van een bepaalde persoon mogelijk maken. De informatie kan dus voor om het even welk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de controller te verbeteren.

Indien niet-persoonsgebonden gegevens op zodanige wijze met persoonsgegevens worden gecombineerd dat identificatie van de betrokkenen mogelijk is, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld totdat het onmogelijk is ze in verband te brengen met een bepaalde persoon.

4. INZAMELMETHODEN

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens op de volgende manier:

 • Webformulier bij registratie
 • Inschrijvingsformulier nieuwsbrief
 • Gebruik van cookies

5. DOELEINDEN VAN DE BEHANDELING

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden: het beheer en de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten.

 • Versturen en opvolgen van bestellingen en facturen.
 • Het verzenden van promotionele informatie over producten en diensten van de controller het verzenden, eventueel, van gratis monsters of het aanbieden van diensten tegen preferentiële voorwaarden, het beantwoorden van vragen van de gebruiker.
 • Om statistieken te maken.
 • Om de kwaliteit van de website en de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten te verbeteren.
 • Om informatie over nieuwe producten en/of diensten van de voor de verwerking verantwoordelijke door te geven voor direct-marketingdoeleinden.
 • Een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk maken.

De persoon die met de behandeling is belast, zou kunnen worden gebracht om behandelingen uit te voeren die in het huidige Handvest nog niet zijn voorzien. In dat geval neemt de verantwoordelijke voor de verwerking vóór hergebruik van de persoonsgegevens contact op met de gebruiker, om hem op de hoogte te brengen van de wijzigingen en hem eventueel de mogelijkheid te bieden dit hergebruik te weigeren.

6. BEWAARTERMIJN

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de voor de verwerking verantwoordelijke bewaard.

Voor bepaalde categorieën gegevens, zoals verkeersgegevens, gelden kortere bewaringstermijnen, die slechts 12 maanden bedragen.

Aan het einde van de bewaringstermijn stelt de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet langer beschikbaar zijn.

7. TOEGANG TOT GEGEVENS EN KOPIËREN

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de persoon die belast is met de verwerking op het in de rubriek "Contactgegevens" van dit handvest vermelde adres, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), kosteloos de schriftelijke mededeling of een kopie van de hem betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld, verkrijgen.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan een redelijke, op de administratiekosten gebaseerde vergoeding vragen voor eventuele extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek langs elektronische weg doet, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

De gebruiker krijgt binnen een maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

8. RECHT OP CORRECTIE

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de persoon die belast is met de verwerking op het in de rubriek "Contactgegevens" van dit handvest vermelde adres, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand, kosteloos de rectificatie verkrijgen van zijn persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zouden zijn, alsmede de aanvulling van die gegevens indien zij onvolledig zouden blijken te zijn.

9. RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN VERWERKING

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de persoon die belast is met de verwerking op het adres vermeld in de rubriek "contactgegevens" van dit handvest, kan de gebruiker te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie en na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, wanneer :

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren uitvoering te geven aan het recht van verzet van de gebruiker wanneer hij het bestaan aantoont van dwingende en legitieme redenen die de verwerking rechtvaardigen en die zwaarder wegen dan de belangen of rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

In geval van een geschil kan de gebruiker een klacht indienen overeenkomstig de rubriek "Klachten" van dit handvest.

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres vermeld in de rubriek "Contactgegevens" van dit handvest, kan de gebruiker te allen tijde en na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), zich zonder rechtvaardiging en kosteloos verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en de redenen te geven waarom hij niet op een dergelijk verzoek ingaat.

10. RECHT OM VERWERKING TE BEPERKEN

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het in de rubriek "Contactgegevens" van dit handvest vermelde adres, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), in de hierna opgesomde gevallen beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen:

 • Wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en slechts zolang als nodig is voor de verantwoordelijke voor de verwerking om het te controleren.
 • Wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking boven wissing, wanneer de gebruiker de gegevens, hoewel zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de verwerking, nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.
 • Gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van een door de gebruiker ingediend verzoek om verzet te onderzoeken, met andere woorden gedurende de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker op de hoogte stellen wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

11. RECHT OP WISSEN (RECHT OM TE WORDEN VERGETEN)

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat in de rubriek "Contactgegevens" van dit handvest wordt genoemd, kan de gebruiker, na zijn identiteit te hebben bewezen (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), de verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking.
 • De gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking en/of de gebruiker maakt gebruik van zijn specifieke recht om bezwaar te maken in verband met direct marketing (met inbegrip van profilering).
 • Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (van het recht van de Unie of van een lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

Het wissen van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen:

 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie wanneer de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en op voorwaarde dat het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking in kwestie onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen.
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en de redenen te geven waarom hij niet op een dergelijk verzoek ingaat.

De gebruiker heeft eveneens het recht om kosteloos de wissing of het gebruiksverbod te verkrijgen van hem betreffende persoonsgegevens die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de vastlegging, mededeling of opslag verboden is, of die langer bewaard zijn dan noodzakelijk en toegestaan is.

12. RECHT OP "GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

De gebruiker kan te allen tijde door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de met de verwerking belaste persoon op het in de rubriek "Contactgegevens" van dit handvest vermelde adres en na overlegging van een identiteitsbewijs (door bijvoeging van een leesbare kopie van de identiteitskaart) verzoeken om kosteloze verstrekking van zijn persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met name met het oog op doorgifte aan een andere met de verwerking belaste persoon, wanneer :

 • De gegevensverwerking geschiedt door middel van geautomatiseerde processen en wanneer
 • De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of op een contract dat tussen de gebruiker en de voor de verwerking verantwoordelijke is gesloten.

Onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde wijze heeft de gebruiker het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, mits dit technisch mogelijk is.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

13. ONTVANGERS VAN GEGEVENS EN VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde commerciële partners, gevestigd in België of in de Europese Unie, die met de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerken in het kader van de commercialisering van producten of het verlenen van diensten.

Indien de gegevens aan derden worden verstrekt met het oog op direct marketing of klantenwerving, zal de gebruiker daarvan vooraf in kennis worden gesteld zodat hij kan kiezen of hij deze verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet aanvaardt.

Door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat in de rubriek "Contactgegevens" van dit handvest wordt genoemd, kan de gebruiker zich te allen tijde en na zijn identiteit te hebben aangetoond (door een kopie van zijn identiteitskaart bij te voegen), kosteloos verzetten tegen de overdracht van zijn gegevens aan derden.

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de vigerende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen na en ziet er in alle gevallen op toe dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, dit handvest naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien de wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk maakt.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie.

14. GEBRUIK EN BEHEER VAN COOKIES

Algemene beginselen. Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de controller.

De website maakt gebruik van cookies om de navigatie nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. Indien de gebruiker het beheer van cookies wenst te personaliseren, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het gedeelte "Cookiebeheer" van deze bepaling.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het hieronder beschreven beheer van cookies.

Definitie van cookies. Een "cookie" is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent opslaat op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat) via zijn browser. Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie de controller samenwerkt.

Cookies slaan een aantal gegevens op, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat afbeeldingen correct worden weergegeven en dat toepassingen goed werken op de website. Weer andere maken het mogelijk de inhoud van een website en/of reclame op de gebruiker af te stemmen.

Gebruik van cookies op de website. De website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Essentiële of technische cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website, een goede communicatie mogelijk maken en bedoeld zijn om de navigatie te vergemakkelijken. Statistische of analytische cookies: deze cookies maken het mogelijk het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en hun surfgedrag te zien wanneer zij de website bezoeken. Dit maakt het mogelijk de browse-ervaring van de gebruiker te verbeteren en maakt het voor hem gemakkelijker te vinden wat hij zoekt.
 • Functionele cookies: deze cookies maken specifieke functies op de website mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het onthouden van de voorkeurskeuzes van de gebruiker (bv. taal).
 • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Zij stellen ons in staat de inhoud en de prestaties van de website te evalueren en te verbeteren (bv. door het aantal bezoekers te tellen, de populairste pagina's te identificeren of door te klikken), en commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker.
 • Reclamecookies of commerciële cookies: dit zijn bestanden die bedoeld zijn om gegevens te verzamelen over het profiel van bezoekers en die kunnen worden geïnstalleerd of gelezen door derden met wie de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerkt om de doeltreffendheid van een advertentie of een webpagina te meten en deze beter af te stemmen op de interesses van de gebruiker.
 • Tracking cookies: de website maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, met als doel de controller te helpen bij het meten van de manier waarop gebruikers interageren met de inhoud van de website, en die bezoekstatistieken genereert op strikt anonieme basis. Deze statistieken maken het mogelijk de website voortdurend te verbeteren en de gebruiker relevante inhoud aan te bieden. De verantwoordelijke voor de verwerking maakt gebruik van Google Analytics om een overzicht te krijgen van het verkeer op de website, de herkomst van dit verkeer en de bezochte pagina's. Dit betekent dat Google als onderaannemer optreedt. De informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk de personen die de website bezoeken te identificeren. Voor nadere informatie wordt de gebruiker verzocht het gegevensbeschermingsbeleid van Google te raadplegen, dat beschikbaar is op het volgende adres Google-beleid privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over het surfgedrag van de gebruikers op de verschillende websites en toepassingen die tot zijn advertentienetwerk behoren.

Een beacon is een onzichtbaar beeldbestand dat de navigatie van de gebruiker op een of meer websites en/of applicaties volgt. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies door adverteerders worden geplaatst wanneer hun advertenties worden weergegeven.

Commerciële cookies bevatten geen persoonsgegevens. De door middel van commerciële cookies en beacons verzamelde informatie wordt gebruikt om de doeltreffendheid van reclame te meten en om de reclame op de website en op andere websites die tot het advertentienetwerk behoren of waarvoor de verantwoordelijke voor de verwerking reclamediensten levert, beter op de doelgroep af te stemmen.

De bewaartermijn voor cookies varieert naar gelang van het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt afgesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar.

De controller geeft publieke zoekmachines toestemming om de website via spiders te bezoeken met als enig doel de toegang tot en de inhoud van de website via hun zoekmachines beschikbaar te maken, zonder dat de controller het recht verleent om de website te archiveren. De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de in dit artikel geformuleerde toestemming te allen tijde in te trekken.

Om aanbiedingen te doen die voor de gebruiker interessant kunnen zijn, kan de verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomsten sluiten met internetreclamebureaus. Zij hebben toestemming gekregen van de verantwoordelijke voor de verwerking om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, kunnen de reclamebureaus ook informatie verzamelen.

Cookiebeheer. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd, maar bij alle kunt u de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn computer/mobiel toestel plaatst, kan hij die cookies gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. De gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij wordt verwittigd wanneer hij een cookie ontvangt en kan beslissen of hij het al dan niet aanvaardt.

Indien de gebruiker bepaalde cookies wenst te blokkeren en/of te beheren, kan hij dat doen door de link te volgen die aan zijn browser is gekoppeld:

Indien de gebruiker geen cookies van Google Analytics wenst te aanvaarden, kan hij dit aangeven via de cookiemelding die verschijnt bij zijn eerste bezoek aan de website of door zijn browserinstellingen zo aan te passen dat cookies worden geweigerd.

Om niet langer door Google Analytics gevolgd te worden op om het even welke website, wordt de gebruiker verzocht de volgende website te bezoeken Browser add-on om Google Analytics uit te schakelen

Indien de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar en/of bruikbaar zijn.

15. INGEBEDDE INHOUD VAN ANDERE SITES

Artikelen op deze site kunnen ingebedde inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen...). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier alsof de bezoeker zich op die andere site bevindt.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking tools van derden insluiten, en uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account bij hen hebt.

16. VEILIGHEID

De voor de verwerking verantwoordelijke treft passende technische en organisatorische maatregelen om, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen, een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en voor de verzamelde gegevens te waarborgen. Hij houdt rekening met de stand van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van versleutelingstechnologieën die erkend zijn als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van op de website ontvangen informatie te beschermen en te voorkomen.

17. MEDEDELINGEN PER POST, ELEKTRONISCH OF TELEFONISCH

Mededeling per post. Indien de gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking zijn postadres via de website meedeelt, worden zijn gegevens in het adressenbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen om aan zijn verzoek te voldoen en om hem op de hoogte te houden van de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en diensten. Tenzij de gebruiker hiertegen bezwaar maakt, kan de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens van de gebruiker ook doorgeven aan derden (zoals concerns en zakenpartners) voor direct-marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn/haar gegevens voor direct marketing worden gebruikt, kan hij/zij dit aangeven bij de registratie op de website.

De gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens raadplegen, corrigeren of wissen in het bestand van de verantwoordelijke voor de behandeling. Daartoe dient hij/zij contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat vermeld staat in de rubriek "Contactgegevens" van dit handvest, waarbij hij/zij zijn/haar exacte naam en adres (correct gespeld) dient te vermelden. De verantwoordelijke voor de behandeling verbindt zich ertoe zijn gegevens te schrappen uit de lijst die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

Telefonische communicatie. Indien de gebruiker zijn telefoonnummer via de website aan de voor de verwerking verantwoordelijke meedeelt, kan hij een telefoontje ontvangen:

 • van de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie over zijn producten, diensten of komende evenementen mee te delen.
 • Groepen van bedrijven en zakenpartners waarmee de voor de verwerking verantwoordelijke contractueel verbonden is.

Indien de gebruiker dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat vermeld staat in de rubriek "contactgegevens" van dit handvest, waarbij hij/zij eraan dient te denken zijn/haar exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden. De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn gegevens te schrappen uit de lijst die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

Als de gebruiker zijn mobiele telefoonnummer via de website aan de controller meedeelt, zal hij alleen berichten (SMS/MMS) van de controller ontvangen die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden of hem te informeren over zijn online bestellingen.

Communicatie via e-mail. Indien de gebruiker zijn/haar e-mailadres via de website aan de controller meedeelt, kan hij/zij dit ontvangen:

 • E-mails van de voor de verwerking verantwoordelijke om informatie te verstrekken over zijn producten, diensten of op handen zijnde evenementen (voor direct-marketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd of reeds klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke en zijn/haar e-mailadres aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft meegedeeld.
 • E-mails van concerns en bedrijven/organisaties waarmee de verantwoordelijke voor de verwerking contractueel verbonden is, voor direct-marketingdoeleinden, op voorwaarde dat de gebruiker hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Indien de gebruiker dergelijke e-mails niet (meer) wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het adres dat vermeld staat in de rubriek "contactgegevens" van dit handvest, waarbij hij eraan dient te denken zijn exacte naam en adres (correct gespeld) te vermelden.

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe zijn contactgegevens te schrappen uit de lijst die hij met andere bedrijven of organisaties deelt.

Robinson's Lijst. 

Indien de gebruiker geen mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen van een van de bedrijven die op de Robinson-lijst staan, kan hij/zij contact opnemen met de Robinson-dienst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

 • robinsonlijst.be 
 • Gratis telefoonnummer: 0800-91 887.
 • Par courrier : ABMD, Liste Robinson, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruxelles

18. VORDERINGEN EN KLACHTEN

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het volgende adres

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Pressestraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen wordt de gebruiker verzocht zich te wenden tot het volgende adres van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens

19. CONTACTGEGEVENS

Voor elke vraag en/of klacht, met name betreffende de duidelijkheid en toegankelijkheid van dit Handvest, kan de gebruiker zich wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking:

Per e-mail : info@mc-fact.eu

Per post : MC | FACT - Avenue de l'Aiglon 32 - 1420 Eigenbrakel

20. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Dit Handvest wordt beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Handvest zal onderworpen zijn aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

21. DIVERSE BEPALINGEN

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit handvest te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt met een waarschuwing betreffende de inwerkingtreding ervan.