1. TOEPASSINGSBEREIK

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle leveringen van zaken door MC | FACT aan de klant en op alle door MC | FACT met de klant gesloten overeenkomsten. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben voorrang boven de algemene (inkoop)voorwaarden van de klant en/of enige andere derde, ook als MC | FACT daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.

1.2 Van deze algemene verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen MC | FACT en de klant.

1.3 Ingeval enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

2. PRIJS

2.1 De prijslijst van MC | FACT en alle andere informatie die door MC | FACT voorafgaand aan een opdracht of bestelling is verstrekt, is niet bindend. MC | FACT kan deze te allen tijde tot het moment van aanvaarding van de bestelling wijzigen door middel van een schriftelijke orderbevestiging.

2.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen, tenzij anders vermeld.

2.3 Een wijziging in de grondslag van de verkoopprijs of een besluit van de overheid of van een officiële instantie, waardoor de aankoop, de invoer, het vervoer of de verkoop van materialen of producten wordt beperkt of gereguleerd of waardoor de kostprijs aanmerkelijk wordt gewijzigd, geeft MC | FACT het recht om haar verbintenissen te herzien.

3. LIVRAISON, TRANSFERT DU RISQUE & ENLEVEMENT

3.1 Levertijden zoals vermeld op de orderbevestiging zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als een toezegging van MC | FACT.

3.2 Overschrijding van de aangegeven levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding of op eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. MC | FACT is niet aansprakelijk voor te late leveringen als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 4.

3.3 Het risico gaat over op de klant bij levering.

3.4 Op schriftelijk verzoek van de afnemer en na schriftelijke bevestiging door MC | FACT zullen de zaken voor rekening en risico van de afnemer door MC | FACT worden verzonden naar de door de afnemer aangegeven bestemming.

3.5 De afnemer verplicht zich de bestelde zaken af te halen op de overeengekomen leverdatum zoals vermeld in de orderbevestiging van MC | FACT, tenzij de levering wordt uitgesteld overeenkomstig artikel 3.2. De klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor elke week vertraging bij de afhaling van de goederen. Indien de goederen één maand na de overeengekomen leveringsdatum nog niet volledig zijn afgehaald, behoudt MC | FACT zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag verschuldigd voor de niet afgehaalde goederen, onder voorbehoud van een verhoging in geval van grotere schade.

4. OVERMACHT

4.1 Van overmacht aan de zijde van MC | FACT is sprake, indien MC | FACT door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, machinebreuk, gehele of gedeeltelijke stagnatie van vervoermiddelen, ziekte of werkstaking van personeel van MC | FACT, telecommunicatieproblemen, storingen in het bedrijf of wangedrag van toeleveranciers van MC | FACT, of daden van derden verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen.

4.2 MC | FACT behoudt zich in voorkomend geval het recht voor haar verplichtingen op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt en/of - indien de overmachtssituatie langer dan 3 maanden duurt - de overeenkomst van rechtswege en zonder schadevergoeding te ontbinden.

5. KLACHTEN

5.1 Elke klacht betreffende de geleverde goederen, van welke aard ook, in het bijzonder met betrekking tot - maar niet beperkt tot - niet-conformiteit, ontbrekende onderdelen, zichtbare gebreken of schade, moet schriftelijk aan de klant worden meegedeeld binnen 48 uur na de levering.

5.2 Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen vervallen de rechten van de klant.

6. VERANTWOORDELIJKHEID

6.1 MC | FACT heeft geen andere verplichting dan te leveren conform de inkooporder.

6.2 De verplichting van MC | FACT om het gebrek te verhelpen is beperkt tot herstel en, indien nodig, vervanging van de geleverde zaken of de betreffende gebrekkige onderdelen, zulks ter keuze van MC | FACT, zonder dat de afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding.

6.3 In geen geval is MC | FACT aansprakelijk voor gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving en schade aan derden.

6.4 De aansprakelijkheid van MC | FACT is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende geleverde zaken.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 MC | FACT behoudt te allen tijde haar intellectuele eigendomsrechten op de door haar geleverde zaken.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De geleverde goederen blijven eigendom van MC | FACT totdat de afnemer volledig heeft betaald. Tot dat tijdstip is de klant niet gerechtigd de goederen te verkopen of te bezwaren met rechten van derden. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant het risico van verlies, vernietiging of bederf van de goederen draagt vanaf het tijdstip van levering.

8.2 In geval van wanbetaling door de klant behoudt MC | FACT zich het recht voor om de goederen zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Alle facturen zijn contant, netto en zonder korting betaalbaar, tenzij anders door MC | FACT is bevestigd. Ingeval de facturen niet contant worden betaald, is de op de rekening geboekte kredietlimiet verschuldigd.

9.2 De afnemer is aan MC | FACT verschuldigd het gefactureerde bedrag, vermeerderd met eventuele belastingen en/of heffingen. Betaling, in welke vorm dan ook, dient door de klant op zodanige wijze te geschieden dat MC | FACT in verband met de ontvangst van de betaling geen kosten behoeft te maken.

9.3 Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 4,25% per jaar, vermeerderd met de rentevoet van de Nationale Bank, vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag der algehele voldoening, onverminderd de overige rechten die MC | FACT mocht hebben.

9.4 Bij niet-betaling op de vervaldag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR. Deze clausule is eveneens van toepassing indien een wisselbrief wordt aanvaard voor de hoofdsom van de factuur.

9.5 Bij gebreke van tijdige betaling van één of meer facturen wordt het saldo van alle andere facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behoudt MC | FACT zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en geen verdere leveringen te doen zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

9.6 Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt MC | FACT zich het recht voor om eventuele aan de klant verleende kortingen of voordelen in te trekken en het saldo afzonderlijk te factureren.

10. NIET-NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

10.1 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen van de afnemer - niet-betaling en annulering van een lopende order daaronder begrepen - is MC | FACT gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle verdere leveringen aan de afnemer op te schorten en/of de lopende contracten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

10.2 Indien door het tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen één of meer lopende overeenkomsten op kosten van de afnemer worden ontbonden, is de afnemer aan MC | FACT een schadevergoeding verschuldigd van maximaal 30% van het factuurbedrag in geval van standaardzaken en maximaal de overeengekomen prijs in geval van gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte zaken.

10.3 MC | FACT behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of op enigerlei wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, zonder dat MC | FACT tot schadevergoeding gehouden is en onverminderd haar recht op volledige vergoeding van eventueel geleden schade.

11. 14 DAGEN BEDENKTIJD

11.1 Indien het product niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, heeft de klant tot 14 dagen de tijd om MC FACT schriftelijk (e-mail/post) mede te delen dat hij/zij het product zonder opgave van redenen wenst te retourneren. Dit herroepingsrecht van 14 dagen gaat in op de datum van levering. De klant dient eerst het retourformulier in te vullen dat hem op verzoek wordt verstrekt. MC | FACT vraagt de klant om het (de) product(en) binnen 14 dagen vanaf de datum van levering terug te sturen. De verzendkosten zullen worden doorberekend aan de klant, maar het/de product(en) zal/zullen volledig worden terugbetaald, behalve in de volgende uitzonderingsgevallen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • Artikel(en) waarvan de verpakking geheel of gedeeltelijk is geopend
  • Het artikel (de artikelen) waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
  • Het (de) artikel(en) gemaakt volgens de specificaties van de klant of gepersonaliseerd.
  • Het voorwerp (de voorwerpen) zal (zullen) snel bederven of verouderen.
  • Artikel(en) die na levering en door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere artikelen.

11.2 Alleen artikelen in de originele, onbeschadigde verpakking, vergezeld van alle accessoires, handleidingen en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen.

11.3 Er kunnen herstockeringskosten van toepassing zijn, afhankelijk van de artikelen en hoeveelheden die worden geretourneerd om te worden herbevoorraad.

12. BESCHIKBAARHEID

12.1 De producten worden aangeboden zolang zij zichtbaar zijn op de site www.mc-fact.eu en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet in voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.

12.2 In geval van onbeschikbaarheid van product na het plaatsen van de bestelling van de klant
zal MC | FACT deze laatste hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen. De bestelling kan gewoon worden geannuleerd en de betaling teruggestort.

13. NIEUWSBRIEF

13.1 Het staat alle bezoekers en leden van de site vrij zich te abonneren op de nieuwsbrief van de site, een e-mailadres is voldoende. De nieuwsbrief wordt maximaal één keer per maand verzonden.

13.2 De internetgebruiker kan zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link (unsubscribe) die onderaan elke verzonden nieuwsbrief staat. Ook via het contactformulier van de site op aanvraag.

14. RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle overeenkomsten tussen MC | FACT en de klant en alle geschillen tussen de partijen is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen partijen alsmede de uitlegging en uitvoering van overeenkomsten tussen MC | FACT en de klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.